مصاحبه صدا و سیما با گروه بایوسن

لینک مشاهده‌ی خبر مصاحبه با تیم بایوسن (دفتر زیست همراه شریف): https://www.iribnews.ir/fa/news/2834171/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84